དོན་འཚོལ་དགོས་པས

དེའི་དོན་གང་ཡིན།

ངས་གོ་ཡ་བྱས་ན། ལེགས་སྦྱར་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་། དངོས་པོའམ་བྱ་བའི་ཡུལ། ལས་ཏེ་བྱ་བ་གསུམ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཡི་གེ་བསྣན་པ་ལ་སོགས་བྱས་ནས་འཆད་པ་དང་། བོད་སྐད་ནང་དུ། བཤད་བྱའམ་བརྗོད་བྱ་དང་། འཆད་བྱེད་དམ་བཤད་བྱེད། གང་འདྲ་བཤད་པའི་ལས་སམ་བྱ་བ་དང་སྦྱར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་སྙམ།