ལེགས་སྦྱར་ལ་བྱེད་དངོས་ལས་གསུམ། ཡི་གེ་ཕྱིས་བསྣན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་དང༌། བོད་སྐད་ལ་གང་བཤད་བྱ། གང་གིས་འཆད་བྱེད།ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ལས་གསུམ་དང་སྦྱར་ཞིང༌།

ཚིགས་གྲུབ་དེ་ང་ལ་གསལ་པོ་མི་འདུག

ངས་གོ་ཡ་བྱས་ན། ལེགས་སྦྱར་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་། དངོས་པོའམ་བྱ་བའི་ཡུལ། ལས་ཏེ་བྱ་བ་གསུམ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཡི་གེ་བསྣན་པ་ལ་སོགས་བྱས་ནས་འཆད་པ་དང་། བོད་སྐད་ནང་དུ། བཤད་བྱའམ་བརྗོད་བྱ་དང་། འཆད་བྱེད་དམ་བཤད་བྱེད། གང་འདྲ་བཤད་པའི་ལས་སམ་བྱ་བ་དང་སྦྱར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་སྙམ།

འདི་འདྲ་རང་ད་ཨེ་ཡིན་ན་་་་