ཁ་སྐད་དང་ཡིག་སྐད་བར་གྱི་ཁྱད་པར།

ཁ་སྐད་ཚང་མ་བརྡ་སྤྲོད་དང་མཐུན་པ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འབྲི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་ཡོད་རེད་དམ།

1 Like

ཁ་སྐད་གང་ཡིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འབྲི་ཆོག་པའི་ངེས་པར་མེད། དཔེར་ན། ཡིག་སྐད་རྫ་རི་ལྟ་བུའི་ཁ་སྐད་དེ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འབྲི་ཡ་མེད།