མྱ་ངན་ལས་འདས་པ།

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྐབས་ཀྱི་མྱ་ངན་གྱི་དོན་ཅི།

  1. སེམས་སྐྱོ།
  2. སྡུག་བསྔལ།
  3. ན་ཟུག
  1. སྡུག་བསྔལ་ལ་གོ མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་སྐབས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལས་བྲལ་བའི་ཐར་པ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བརྗོད་པས་ནའོ། །