མདོའི་ནང་དུ་ཀུན་དགའ་ར་བའི་དོན་གང་ཡིན།

རྒྱ་གར་དུ་དེའི་དོན་དང་། བོད་ནང་དེའི་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ནམ།

ཀུན་དགའ་ར་བ་ནི། ཚིག་མཛོད་ནང་གསལ་བ་ལྟར་དོན་ཁ་ཤས་ལ་འཇུག་པ་ལས་མདོའི་ནང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་པས་ཆོས་འཆད་ཉན་དང་སྒོམ་སྒྲུབ་གནང་སའིར་བ་ལ་གོ་བ་མང་། དེས་སྐབས་ཐོབ་ཀྱིས་གོ་ཙ་ལོན་དགོས། རྒྱ་གར་སྐད་ནི་ངས་མི་ཤེས་ལགས།

1 Like