སེམས་ཁེངས།

“སེམས་ཁེངས་”དང་། “སེམས་ཁེངས་པ་”ཁྱད་པར་ཡོད་དམ།

“སེམས་ཁེངས་”ཟེར་ན།
ཁེངས་དྲེགས་བྱེད་པ་དང་། འདོད་པ་གང་བ/རེ་བ་སྐོང་བའི་གོ་དོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་དམ།

ཡིད་ཚིམས་སོང་། འདོད་དོན་འགྲུབ་སོང་། རེ་བ་འགྲུབ་སོང་། འདོད་བློ་ཚིམས་སོང་།