ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ།

༼ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བྱ།༽
ཚིག་གྲུབ་འདི་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་རྒྱག་རོགས་གནང་།

ཤེས་པ་ག་རེ་ཡིན་མིན་རྟོགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ།།

ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བྱ།