ཀླུ འབྲུག

ཀླུ་དང་འབྲུག་ཁྱད་པ་གང་ཡོད་རེད། དབྱིངས་ཇི་ནང་ལ་གཉིས་ཀའང་dragon་རེད། རྒྱ་སྐད་ནང་ལ་གཉིས་ཀའང་long་རེད།

1 Like

ཀླུ་དང་འབྲུག་གཉིས་གཅིག་པ་མ་རེད། ཀླུ་ལ་རྣམ་པ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དཔེ་མང་པོ་ཡོད་ཆོག །འབྲུག་གི་རྣམ་པ་དང་། སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ། མིའི་རྣམ་པ་སོགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཆོག། མདོ་ན་ཀླུ་དུད་འགྲོ་ཞིག་རེད།