མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་བྱེད།

མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་བྱེད།

བཞག། འཇོག །གཞག། ཞོག།

སློབ་ཚན་མཚམས་འཇོག་ཨེ། སློབ་ཚན་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་བྱེད། ལས་ཀ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་སོང་། སློབ་ཚན་མཚམས་ཞོག །

དེའི་ཚབ་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱོང་།

སྐར་མ་ལྔའི་རིང་ལ་སློབ་ཚན་མཚམས་འཇོག །ཨ་མས་ཁ་པར་བཏང་སོང་། ཨ་མའི་ཁ་པར་སླེབས་སོང་།