མོད་ཚིག་དེ་གི་་གོ་བ།

འགྲེལ་བཤད།** སྤྱིར་ན་དྲི་མ་ཞེས་པ་དེ་སྣ་ཤེས་ཀྱིས་མྱོང་བའི་དྲི་མ་སྟེ། ཟས་ཀྱི་དྲི་མ། དྲི་མ་ཞིམ་པོ་དང་མི་ཞིམ་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་མོད། སྐབས་འདིར་སྐྱོན་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན།

1 Like

མོད་དང་། མེད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པ་དཔེ་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། དང་པོ་མོད་ནི་ཡོད་པའི་དོན་རེད། དཔེར་ན། དྲི་མ་ཞིམ་པོ་དང་མི་ཞིམ་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་མོད། དྲི་མ་ཞིམ་པོ་དང་མི་ཞིམ་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ལྟ་བུ་རེད། གཉིས་པ་མེད་ནི་ང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མེད། ང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད།