ཡག་པོ་འདུག

རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་རང་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག་དེ་འདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག
ཡིན་ན་ཡང་སྐད་ཆ་དེ་སློབ་ཕྲུག་གིས་རྒན་ལགས་ལ་བཤད་ན།
ཡང་འགྲིག་གི་རེད་པས།
ད་ེའདྲ་བཤད་ན་གུས་ཞབས་ཡོད་རེད་པས།

ཡང་ན་གང་འདྲ་བཤད་ན་ཡག་བ་འདུག
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།

མཚན་སྙན། མཚན་དང་སྙན་གྲགས་འདུག །སྙན་གྲགས་འདུག་

སྐྱོན་མི་འདུག

ཞེད་སྣང་། ཞེད། སྐྲག་མོ། སྐྲག