འབྲོག་སྐད།

འབྲོག་སྐད་ཟེར་ན་ས་ཁུལ་གང་ལ་ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིན་ནམ། རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དམ། ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་གང་ཡོད་དམ།

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ནང་ཞིང་པ་དང་། འབྲོག་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འབྲོག་པ་མང་ཤོས་གནས་སྡོད་བྱ་ས་ཁམས་དང་ཨ་མདོ་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ན་ཡོད། དེར་ཡོད་པའི་འབྲོག་པ་མང་ཤོས་ཀྱི་སྐད་ལ་འབྲོག་སྐད་དང་། ཨ་མདོའི་སྐད་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད།

1 Like