བརྗོད་བྱ་ དང་ རྗོད་བྱེད།

མ་འོང་པ + བྱ།
ད་ལྟ་བ + བྱེད།
དེ་རེད་དམ། དཔེར་བརྗོད་མང་བ་གནང་རོགས་གནང། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

བཏུང་བྱ། བཟའ་བྱ། འབྲི་བྱ། བསྒོམ་བྱ། དང་། འཐུང་བྱེད། ཟ་བྱེད། འབྲི་བྱེད། སྒོམ་བྱེད།

སྒོམ་པ་པོ། ཟ་བ་པོ། འབྲི་བ་པོ།

དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།།

དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། རྩ་འགྲེལ།

དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་འཆད་འཁྲིད། ༡ – ༢༣