འཕགས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཡི་བརྗོད་བྱ་ དོན་དག

དོན་དག་འགྲེལ་བཤད་གནང་རོགས།

མདོ་སྡེ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལབ་ན་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་སྟོན་པའི་མདོ་ཞིག་གི་མཚན་རེད།