གཅིག ཞིག/ཅིག/ཤིག

གཅིག་ག་དུས་བྲིསདགོས།
ཅིག་ག་དུས་བྲིས་གདོས།

1 Like

གཅིག་ནི་ཨང་གྲངས་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རེད། མིག་ཅིག །མིག་ཡ་གཅིག །མིག་ཆ་ཅིག།ལྷམ་ཡ་གཅིག ། ང་ཚོ་ནང་གི་མི་གཅིག་ཨ་རི་བ་རེད། མི་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག