གསོག་པ།

གསོག་པའི་དུས་གསུམ་གཏོང་སྟངས་གཉིས་ཀ་ཡོད་རེད།
བསགས་པ། གསོག་པ། བསག་པ། སོག
བསོགས་པ། གསོག་པ། བསོག་པ། སོག
དེ་གཉིས་ཀྱི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཁྱད་པར་གང་རེད།
དོན་དག་གཅིག་པ་རེད་པས།

བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་རེད།