དྲི་བ་འདྲི་བའི་ཚིག

གང་། གང་འདྲ། ག་གི ག་དུས། ག་བ། སུ།

ཚིག་དེ་ཚོ་མིང་དམིགས་བསལ་ཡོད་དམ།

སྤྱི་སྒྲ་ལབ་གི་རེད། དྲི་ཚིག །ཞེས་འབོད་ན་འགྲིག་གི་རེད། དེང་སང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་རེད།

1 Like