བག་ཆགས། ལས་འབྲས།

བག་ཆགས་དང་ལས་འབྲས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་། ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་འགྲེལ་བཤད་གནང་རོགས།

བག་ཆགས་ཟེར་ན་ལས་གང་ཡིན་ཡང་དེའི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ལས་འབྲས་ཟེར་ན་ལས་དེ་དང་དེའབྲས་བུ་ལ་ཟེར། ལས་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བག་ཆགས་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་ལས་དེ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་ཐུག་ཀ་བརྒྱག་གི་ཡོད།

1 Like