་དེ་ལས་ཡར་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས། དོན་དག

ང་རང་ཚོ་ལ་བསྟན་ཡ་ཡི་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་པ་དེ་ལས་ཡར་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས།

བཀའ་སྤྱོད་དེ་ལས་ལྡང་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས། ཡང་བཀའ་སྤྱོད་དེ་མི་མངོན་པར་གྱུར་ནས་ཚུར་ཕེབས་དུས། ཟེར་བ་དང་དོན་གཅིག་རེད།