ཨ་ཐང་ཆད། ཐང་ཆད་པ།

ཨ་ཐང་ཆད། ཐང་ཆད་པ།
གཉིས་ཀ་དོན་དག་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད་པས།
བེད་སྤྱོད་གཏོང་དུ་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད་པས།

ཨ་ཐང་ཆད། ཐང་ཆད་པ། འདི་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། དང་པོ་དེ་ཡི་གེ་འབྲི་དུས་དང་། གཉིས་པ་དེ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་མེད།