འོས་པ།

རྗེས་དཔག་གི་རིགས་པས་དོན་ཐོབ་ཏུ་འོས་པ་སོགས་ཚད་མེད་པས་་་་་

1 Like

འོས་པ་ལབ་ན། ཁྱོད་རང་གིས་བོད་སྐད་ཡག་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག་པས་དེ་རིང་གི་གཏམ་བཤད་དེ་ཁྱོད་རང་གིས་བྱེད་འོས། ལྟ་བུ།