སོང། བད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས།

རང་ཉིད་ས་ཆ་གང་དུ་སོང་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་དགོས།

ག་རེ་བྱས་ནས་་སོངའགྲོ་ལབ་ན་གཅིག་པ་རེད་པས།

1 Like

ཚིག་གྲུབ་དེའི་ནང་གི་བྱ་ཚིག་སོང་དང་དྲན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དེ་གཉིས་གོ་རིམ་སྟོན་ཆེད་དུ་དང་པོ་དེ་སོང་ཟེར་ནས་འདས་ཚིག་བྲིས་པ་མི་ནམ། འགྲོ་ལབ་ནའང་མི་འགྲིག་པ་ཆེན་ཨེ་ཡོད་ན། ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་སོང་ཟེར་འདས་ཚིག་འབྲི་ཡི་རེད།