ཡོད་པ་རེད། འདུག ཚིག་གྲུབ་འདིའི་ནང་དུ་ཁྱེད་པར་ག་རེ་ཡོད་རེད།

ཁོང་ཚོ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད།
དང།
ཁོང་ཚོ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་འདུག
ཁོང་ཚོ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་རེད།

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ས་རེད། འདུག་ཟེར་ན་དགའ་བོ་བྱས་པ་མཐོང་བ་དང་། ཚོད་དཔགས་བྱེད་ནས་དགའ་བོ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་རེད་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།