ཙང། དོན་དག་མི་འདྲ་དང་བད་སྤྱོད་གཏོང་སྟོངས།

ཆུས་ཚོད་གཉིས་པ་ཙང་ལབ་ན་ཆུས་ཚོད་ཏག་ཏག་མེད་པ་རེད།
ཡིན་ནའང་གཤམ་གྱི་དཔེ་ནང་དུ་དོན་དག་ག་རེ་རེད།
ཅ་ལག་མང་པོ་གོང་ཆུང་ཆུང་བྱས་ནས་ཉོ་ཡ་རག་ཙང་མ་སྤྲད་པ་རེད།

ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་ན། ཆུ་ཚོད་གཉིས་པའི་གཡས་གཡོན་ལ་གོ། ཙང་ནི་ཁ་སྐད་རེད།

ཚིག་གྲུབ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ལས་ཚིག་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཡོང་གི་འདུག་ཡང་ན།
དེང་སང་གི་མིས་གཞན་ལ་གུས་ཞབས་དེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག