དྭངས་པ། དང་ དངས་པ

དྭངས་པ། དང་དངས་པ། གཅིག་པ་རེད་པས།

དྭངས་དང་དངས་གཉིས་ཀ་གཙང་མའི་དོན་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལ་ཝ་ཟུར་མེད་པ་ཡིན་ན་བོད་ཡིག་གསར་པ་སྦྱོང་མཁན་ཞིག་གིས་ངོས་ནས་ད་དེ་མིང་གཞི་ཡིན་དང་སྔོན་འཇུག་ཡིན་དབྱེ་བར་ཕྱེ་དཀའ་བས་འབྲི་དུས་དྭངས་བྲི་ན་ཡག་ག་ཡོད།

2 Likes