ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ།

གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད།
ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་གལ་ཆེ་བ་མ་རེད་ཕས།

རེ་འགའ་དུག་གསུམ་དང་། རེ་འགའ་དུག་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་བཅས་ལྔ་ཡང་གསུངས་པ་ཡོད། ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་ནི་འདོད་ཆགས་གྱིས་རྐྱེན་པས་འབྱུང་གི་ཡོད་ཙང་། དུག་གསུམ་དུས་དེ་ཚོ་གཞན་གཉིས་མ་བཤད་ནའང་ཆོག །ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་ཉེས་པ་ཆེ་བས་ལོགས་སུ་སྨྲོས་ནས་ལྔ་གསུང་ཡང་ཆོག།