ཞེན་ཆགས། འདོད་ཆགས།

ཞེན་ཆགས། འདོད་ཆགས། དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།
དེ་གཉིས་དང་སྲེད་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

1 Like

འདོད་ཆགས། སྲེད་པ་གཉིས་གཅིག་པ་རེད། ཞེན་ཆགས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་སྲེད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་གང་ལ་ཆགས་པ་དང་སྲེད་པ་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་དེ་བློས་མ་གཏོང་བར་དམ་པོ་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་གི་རེད།

1 Like