མི་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་སེམས་བསྐྱེད་ཐུབ་བམ།

མི་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་སེམས་བསྐྱེད་ཐུབ་བམ། ཐུབ་ན་བསྐྱེད་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

1 Like

མི་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡོད་པ་ནི། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལུས་རྟེན་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད། བསྐྱེད་ཚུལ་ནི་མིས་སེམས་བསྐྱེད་སྟངས་དང་གཅིག་པ་རེད།