རྗེས་སུ།


གཤམ་གྱི་དཔེ་མཚོན་དང་སྦྱར་ནས་(རྗེས་སུ་)འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།

༜ རྗེས་སུ་ཡི་རང་།
༜ རྗེས་སུ་དགེ་བ་དེ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ།
༜ རྗེས་སུ་དྲན་པ།
༜ རྗེས་སུ་བརྩེ་བ།
༜ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ (ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས།)


(རྗེས་སུ་དྲན་པ་)་དང་(ཕྱིར་དྲན་)ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ཕྱིར་དྲན་པ་གཅིག་པ་རེད། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནི། ཡིད་ཡོངས་སུ་གང་བའི་དོན་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཡི་རངས་བ་ཡིད་དྭངས་བ་སྐྱེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། རྗེས་འཇུག་ད་མི་འབྲི་བ་རེད། དཔེར་ན། ཡི་དམ། ཡི་དྭགས། སོགས་ལྟ་བུ།