རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིང་བ་ཡི།། (སོ་བདུན་མ།)

རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རྭར་བཅིང་བ་ཡི།།
འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་ནུས།།

ཚིག་རྐང་དང་པོའི་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་དབང་དུ། (ཡི་) བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་གང་ཡིན་ནམ།
(ཡི་) རྗེས་ལ་ (འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་) ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གོ་དགོས་རེད་དམ།

དཔེར་ན། རང་ཉིད་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡི་མི་ཞིག་གིས་བཙོན་པ་གཞན་དག་གིས་སྐྱོབ་མི་ནུས་སོ། ཟེར་བ་ལྟར། ཡི་འབྲེལ་སྒྲ་རེད།