མགོན་ཁྱོད་ཇི་ལྟར་[བསྟོད་/བརྗོད་]པར་བགྱི། །


དག་ཆ་འདི་དག་གི་གང་ཚད་མ་ཡིན་ནམ། ལུང་རིག་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཕྲིས།

ཕལ་ཆེར་བསྟོད་པར་བགྱི་ཡིན་ནམ། གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་སམ་ཡང་ན་བླ་མ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ་སྙམ།