ཡེ་ཤེས། ལམ།


མིང་ཚིག་འདི་ཚོའི་ཁྱད་པར། - #2 by Beri ཡེ་ཤེས། ལམ་དང་དོན་གཅིག

ཚིག་འདི་ཚོ་དོན་གཅིག་ཡིན་མིན་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་རོགས་གནང་། - #3 by lowang ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་ཚང་མ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཟེར།

གོང་དུ་དགེ་རྒན་གཉིས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ལ་ལམ་ཟེར་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

འདི་སྒང་ལ་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས།


ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་དོན་གཞན་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་གནང་རོགས།

ཡེ་ཤེས་དང་ལམ་དོན་གཅིག་རེད། ཡེ་ཟེར་གདོད་མའམ་ཐོག་མ་ཟེར། ཤེས་ཟེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཡིན་ཤེས་པ་མཆོག་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་། ལམ་ཟེར་ན་ཤེས་པ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་སམ། དགྲ་བཅོམ་པའི་གོ་འཕང་ལ་དགྲོད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་གོ།