སྤྲོ་བ་བསྐྱེད

བདག་གི་ཕ་མ་འདི་ལྟར་མི་དགའ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གལ་ཏེ་ན་ལུས་དང་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་གྱི་དེ་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅིང་གཏམ་བྱར་འགྲོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་ཏེ

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་གི་དོན་དག་ག་རེ་རེད

སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ལབ་ན་་་་་སེམས་པ་དགའ་བའི་དོན་རེད། ང་སེམས་པ་དགའ་བོ་འདུག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད།