མེད་མདོག་མདོག

གོ་གནས་མཐོ་པོ་དང་དངུལ་ཏོག་ཙམ་མང་པོ་ཡོད་དུས་དགའ་པོ་ཉེ་པོ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་མདོག་མདོག་བྱེད་ཀྱི་རེད།

ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའི་ཁུལ་རེད།

ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་རེད།

མཐོན་པོ།