ཤམ་ཐབས་དང་ཆོས་གོས་

དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ལ་བབ་ནས་ཤམ་ཐབས་དང་ཆོས་གོས་གསོལ

ཤམ་ཐབས་དང་ཆོས་གོས་གཉིས་ཁྱེད་པར་ག་རེ་རེད

ཤམ་ཐབས་ནི། གྲྭ་པའི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྨད་ལ་གོན་རྒྱུ་སྨད་གཡོགས་ལྟ་བུ་དེ་རེད། ཆོས་གོས་ནི། གྲྭ་པའི་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྟོད་ལ་གྱོན་པའི་རས་གསེར་པོ་དེའི་མིང་རེད།

1 Like