བསྔོས་པ

གལ་སྲིད་མི་དེ་ངོ་ཤེས་པ་མིན་ན་བསྔོས་པ་བྱས་ན་དངོས་ནས་ཕན་ཐོག་ཡོད་རེད་པས།

1 Like

ཡོད་དང་ཡོད། སོ་སོའི་ཅ་ལག་མི་དེ་ལ་སྦྱིན་ན་མི་དེ་ངོ་ཤེས་དགོས་ཅི་མ་རེད་བ། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བ་དང་རང་གི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་ཡང་གཞན་ལ་བསྔོ་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད་དང་ཡོད།