མིན་འགྲོ། ཡིན་འགྲོ།

མིན་འགྲོ། ཡིན་འགྲོ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ག་རེ་རེད།
དཔེར་ན། འདི་ཉལ་ཁང་མིན་འགྲོ། ཡང་ན། འདི་ཉལ་ཁང་ཡིན་འགྲོ།

མིན་འགྲོ་ཟེར་ན། མིན་ནམ་སྙམ་ཟེར་བའི་དོན་ཡིན། ཕལ་ཆེར་མིན་ཤས་ཆེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཡིན་འགྲོ་ཟེར་ན། ཕལ་ཆེར་ཡིན་ཤས་ཆེ་ཟེར་བའི་དོན་ཡིན།