ཡིན། ཡོད། རེད། འདུག

ཡིན། ཡོད། རེད། འདུག་ལ་སོགས་པ་མིང་ཚབ་ལ་མ་སྦྱར་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ག་རེ་ཡོད་རེད།

ཁྱོད་དྲ་ཐོག་ལ་ཡོད་བས། ཟེར་དྲིས་བྱུང་ན། མིང་ཚབ་མ་སྦྱར་ནས་ཡོད་གཅིག་པུ་བྲིས་ན་འགྲིག །བསྟན་འཛིན་དང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་བས། ཟེར་ནས་དྲིས་ན། ཡོད། གཅིག་པུ་བྲིས་ན་འགྲིག །